Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

Abelia

Abelia

Abelia R. Br. Engl.: abelia. Sven.: abeliasläktet.

Abelia biflora

Abelia biflora Turcz. Bot. syn.: Abelia davidii Hance, Abelia coreana Nakai, Abelia insularis Nakai.

Abelia chinensis

Abelia chinensis R. Br. Engl.: Chinese abelia. Bot. syn.: Abelia aschersoniana Rehd., Abelia hanceana Mart. ex Hance, Abelia rupestris Lindl.

Abelia floribunda

Abelia floribunda (M. Martens & Galeotti) Decne. Engl.: Mexican abelia. Deu.: Abelie.

Abelia mosanensis

Abelia mosanensis I. C. Chung ex Nakai. Deu.: Koreanische Abelie. Sven.: doftabelia.

Abelia parvifolia

Abelia parvifolia Hemsl. Engl.: Schumann abelia. Bot. syn.: Abelia longituba Rehd., Abelia mairei H. Lévl., Abelia myrtilloides Rehd., Abelia schischkinii Golubk., Abelia schumannii (Graebn.) Rehd., Abelia tereticalyx (Graebn.) Rehd., Abelia verticillata H. Lévl.

Abelia schumannii:

Abelia schumannii (Graebn.) Rehd., Caprifoliaceae: See Abelia parvifolia Hemsl.

Abelia spathulata

Abelia spathulata Sieb. & Zucc. Engl.: abelia.

Abelia triflora

Abelia triflora R. Br. ex Wall. Bot. syn.: Linnaea triflora (R. Br. ex Wall.) Graebn. & Buchw., Zabelia triflora (R. Br. ex Wall.) Makino.

Abelia x grandiflora

Abelia x grandiflora (Andr) Rehd. Engl.: glossy abelia. Deu.: Grossblütige Abelie. Sven.: storblommig abelia. Bot. syn.: See Abelia chinensis R. Br. x uniflora R. Br.

Photo: Abelia 0.

Gallery:
Botanical name:
Flowering branches. Hills above Nunobiki herb garden, Kobe, Japan. Wild. 2001-05-06.

Photo: Abelia 1.

Gallery:
Botanical name:
Flowers. Hills above Nunobiki herb garden, Kobe, Japan. Wild. 2001-05-06.

Photo: Abelia 2.

Gallery:
Botanical name:

Flower. Hills above Nunobiki herb garden, Kobe, Japan. Wild. 2001-05-06.Main menu 2