Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

Cuminum

Cuminum

Cuminum L. Engl.: cumin.

Cuminum cyminum

Cuminum cyminum L. Engl.: cumin, green cumin, jeera, white cumin. Deu.: Kreuzkümmel, Mutterkümmel, Römischer Kümmel, Weisser Kreuzkümmel. Suom.: roomankumina, juustokumina, maitokumina. Sven.: spiskummin, romersk kummin, vit kummin. Fran.: cumin. Ital.: cumino. Span.: comino. Bot. syn.: Cuminum odorum Salisb.

Cuminum odorum:

Cuminum odorum Salisb., Apiaceae: See Cuminum cyminum L.

Cuminum setifolium

Cuminum setifolium (Boiss.) Koso-Pol. Bot. syn.: Psammogeton setifolium (Boiss.) Boiss.

I have no articles for this botanical term, but there might be some for the next level down (if found).Main menu 2