Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

Lycopodium

Lycopodium

Lycopodium L. Engl.: clubmoss. Deu.: Bärlapp. Suom.: lieko. Sven.: lummer.

Lycopodium alpinum

Lycopodium alpinum L. Engl.: alpine clubmoss. Deu.: Alpen-Flachbärlapp. Suom.: tunturilieko. Sven.: fjällummer. Bot. syn.: Diphasiastrum alpinum (L.) Holub., Diphasium alpinum (L.) Rothm.

Lycopodium annotinum

Lycopodium annotinum L. Engl.: interrupted clubmoss, stiff clubmoss. Deu.: Sprossender Bärlapp. Suom.: riidenlieko, metsäriidenlieko. Sven.: revlummer, vanlig revlummer. Bot. syn.: Lycopodium dubium auct., Lycopodium pungens Bach. Pyl. ex Kom.

Lycopodium clavatum

Lycopodium clavatum L. Engl.: common club moss, stag's-horn clubmoss, club moss, running clubmoss, wolf's claw. Deu.: Keulenbärlapp, Blitzpulver, Hexenmehl, Streupulver. Suom.: katinlieko, metsäkatinlieko. Sven.: mattlummer, vanlig mattlummer. Pharm.: pulvis lycopodii, semen lycopodii, sulphur vegetabile, vegetable sulphur.

Lycopodium complanatum

Lycopodium complanatum L. Engl.: Issler's clubmoss. Deu.: Gewöhnlicher Flachbärlapp, Zypressen-Flachbärlapp. Suom.: keltalieko. Sven.: plattlummer, cypresslummer, jämna, smalgrenig plattlummer. Bot. syn.: Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub, Diphasium complanatum (L.) Rothm., Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm.

Lycopodium dubium:

Lycopodium dubium auct., Lycopodiaceae: See Lycopodium annotinum L.

Lycopodium inundatum:

Lycopodium inundatum L., Lycopodiaceae: See Lycopodiella inundata (L.) Holub.

Lycopodium saururus:

Lycopodium saururus Lam., Lycopodiaceae: See Huperzia saururus (Lam.) Trevis.

Lycopodium selago:

Lycopodium selago L., Lycopodiaceae: See Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.

Lycopodium tristachyum:

Lycopodium tristachyum Pursh, Lycopodiaceae: See Lycopodium complanatum L.


Main menu 2