Eucommiaceae

Eucommiaceae

Eucommiaceae Engl.
Fran.: eucommiacées.