Kruskörvel.

Botanical name: 

Scandic Cerefolium, L. (Cerefolium sativum, Bess.) (Anthriscus Cerefolium, Hoffm.) (Chierophyllum sativum, Kahlenberg.) Tyskl. Kerbel. Engl. Chervil. Frankr. Cerfeuil.

Historik.

Trädgårdskörvel och Körvelfloka äro två andra namn på denna växt.

Odlad redan under den gamla romartiden, dock endast som medicinalväxt. Karl den store gav den namnet Cerefolium kervola. Trots sina gamla anor som kryddväxt odlas numera densamma högst sällan hos oss.

Däremot har växten utomlands fått en ganska stor betydelse i ett annat avseende. Körveln ingår nämligen som en huvudbeståndsdel i den så kallade körvelsoppan, en i Norge och Danmark mycket vanlig anrättning.

Utseende.

Kruskörveln tillhör familjen Umbelliferae. Hela växten är ljust grön och som ung förvillande lik persilja. Ettårig.

Hundrafrövikten är 0,6 gr.

Odling.

En myllrik och fet jord är kruskörvelns rätta växtplats, skugga jämte vindskydd fullkomna läget.

Sådden företages 3 à 4 gånger under sommarens lopp, varigenom ung och färsk körvel ständigt erhålles. Gallring utföres då så erfordras. Fem cm. mellan plantorna i raden anses som lämpligt avstånd.

Från sådd till skörd räknas fem veckor. Vid skörden klippes eller skares körveln jäms med marken.

Fröstånd böra ej lämnas, såvida ej fröodling avses, enär växten visat tendenser till självsådd. Av den ettåriga körveln finnes både slät och krusbladig. Dock föres endast frö av krusbladig i handeln, vilken sort för övrigt ehuru mindre kryddig torde vara den bästa.

Fröet bevarar grobarheten i 3 à 4 år.

Användning.

Bladen äro användbara som krydda, ävenså till utsmyckning.

Persilja ersätter dock denna växt i båda dessa fall, varför körveln blivit utträngd från kryddlistan.


Kryddor och kryddodling, 1919, skriven av Pehr Boierth.