4. Kvanne. a) Angelica archangelica L. och b) Angelica litteralis L.

Botanical name: 

Bild n:o 04. Kvanne. Angelica archangelica L. Allmänna kännetecken. är en hög flockblommig växt med tjock, ihålig, ledad och glatt stam. Den förra arten a) når en höjd af ungefär 1 meter, har gröna stjälkar med nästan trinda, högre upp något platta bladskaft, 2—3 parbladiga rotblad och nästan dubbelt sågade småblad. De stora blomflockorna, af hvilka de yttre äro högre än de midtersta, bära gulgröna blommor i juni till augusti. Frukterna, s. k. delfrukter, äro ovala, plattade, med upphöjda åsar. Fröna äro lätt skiljbara från fruktskalet.

Växtort. Denna sällsynta art förekommer endast i Lappland och det nordligaste österbotten.

Den senare arten b) växer 2—3 meter hög, har rödaktiga, smalare stjälkar än den förstnämnda och bladskaft med en grund fåra på öfre sidan; rotbladen äro bredt triangulära, 2—3 parbladiga och småbladen merändels olikformigt sågade. Blomflockarna äro mindre än hos den förstnämnda arten. De till färgen ljus-gulgröna blommorna hafva sin blomningstid från slutet af juni till midten af augusti månad. Fröna lösgöra sig då de äro fullt utvecklade, inom frukt skalet.

Växtort. Denna art förekommer ganska allmänt å stränder i kusttrakter.

Användning, insamling m. m. För medicinskt ändamål användes af hvardera arten den starkt aromatiska jordstammen med rötter: Radix angelicae, som efter två års förlopp uppnått nödig utveckling. De tillvaratagas och torkas om våren. Jordstammen är utvändigt gulbrun, invändigt hvit till blekgul, rötterna äro rödbruna, virade om hvarandra.

Odling. Denna växt har icke odlats i vårt land, ehuru detsamma med för- del kunde göras genom att i maj månad utså frön i fuktig sandjord invid hafs- eller saltsjöstrand.


Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.