9. Digitalis.

Botanical name: 

09. Digitalis. Digitalis purpurea L.

Ortnamn. Biskopsmössa (Småland, Västergötland), Madamstofflor, Toffelblomma (Bohuslän). Fingerborgsblomma, Fingerborgsört och Fingerhatt äro de inom litteraturen allmännast förekommande benämningarna på denna växt.

Förekomst. Digitalis växer vild på några ställen i Bohuslän och Västergötland. Särskilt rikligt förekommer den i södra Marks härad. För övrigt finnes den odlad och förvildad ända upp till Dalälven.

Utseende. Tvåårig, 60-120 cm hög växt med äggrunda eller elliptiska blad och röda, klocklika blommor, invändigt försedda med purpurröda, vitkantade fläckar. Blommar i juni-juli.

Odling. Denna mycket viktiga läkeväxt borde mera uppmärksammas i vårt land, än som hittills skett. I sten- eller stubbuppfyllda backar med lös och sandig jord, där just ingenting annat kan odlas, trives digitalis utmärkt och självsår sig lätt, blott man en enda gång utsår några frön därstädes och sedan låter plantorna stå i fred och mogna sina frön. Har man blott fått in digitalis i en sådan backe, har man sedan endast att år efter år skörda bladen. Man måste dock städse vid odling av digitalis aktgiva på att endast plantor med röda blommor lämna för medicinskt bruk användbara blad. Därför måste alla plantor med vita blommor skoningslöst uppryckas och bortkastas. Av sådana plantor få bladen icke under några förhållanden skördas.

Vid odling i större skala väljes en varmt belägen plats med lätt, sandig och ej alltför bördig jordmån. Fet jord är alldeles olämplig, och i lerjord dö plantorna ofta ut under vintrarna. Fröet utsås tidigt om våren i rader på 40 cm avstånd. På hösten eller tidigt andra våren gallras plantorna, så att de komma på 30 cm avstånd från varandra. De utgallrade plantorna utsättas omedelbart i rader på ovan angivna avstånd.

Skörd. Så snart blommorna slå ut, börjar insamlingen av bladen och fortsättes sedan, i den mån nya blad framkomma, till fram på senhösten. Insamlingen får endast äga rum vid torr väderlek. Bladen avrepas lätt uppifrån och nedåt, därvid bladskaften få följa med. De torkas sedan på en luftig och skuggig plats, därigenom att de utbredas var för sig i ett enkelt lager. Så snart bladen kännas fullt torra, nedpackas de hårt i lådor, så att de ej onödigt tillskrynklas. Ända till 25 kg färska blad kunna insamlas per timme.

Torkningsresultat. 5 kg färska blad lämna 1 kg torkad vara.

Anmärkning. Växten är giftig.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.