Yleisiä ohjeita kaswien ja kaswiosien keräämisestä, kuiwaamisesta ja säilyttämisestä.

Problems: 

Juuret owat kerättäwät silloin, kun ne owat woimakkaimmat ja mehewimmät, joko syksyllä, kun kaswin warsi jo on lakastunut tai aikaisin kewäällä. Juuria ei saa huuhtoa wedessä, ne owat ainoastaan puhdistettawat mullasta ja liasta, jonka jälkeen ne kuiwataan. Kuiattua lähtewät wiimeiset mullat pois juuria karistelemalla. (Suosittelen veden sekä juuriharjan käyttöä juurien pesussa. -Henriette).

Kuoret owat kerättäwät kewäällä, siihen aikaan jolloin pensaassa tai puussa on jälttää, s. o. ennen kuin lehden silmukat owat puhjenneet. Silloin irtautuu kuori helpoimmin ja silloin siinä on eniten waikuttawia aineiksia.

Yrtit ja lehdet kootaan kewäällä tai alkukesästä wähää ennen kukkimista tai juuri sen alussa.

Kukat otetaan heti terälehtien puhjettua.

Marjat ja siemenet kerätään wasta täysin kypsinä.

Kaikki kaswiosat owat koottawat kauniilla ja kuiwalla säällä, semmoiseen wuorokauden aikaan, etteiwät ne ole kasteesta tai sateesta kosteita. Sillä silloin ne hywin helposti mustuwat ja homehtuwat eiwätkä enää kelpaa aiottuun tarkoitukseensa. Samoin on tarkasti pidettäwä huoli siitä, että ne owat hyönteisistä tai madoista tarkoin puhdistetut. Madon syömiä kaswiosia ei pidä ollenkaan ottaa.

Kerättäessä ei pidä turhaan häwittää kaswia, niin että esim. muutaman lehden tai kukan tähden hyitään kaswi juurineen päiwineen maasta. Kukat, lehdet, y. m. eriotettakoon teräwällä weitsellä tai saksilla.

Kaswien tai niiden osien kuiwattamisesta on pidettäwä tarkka huoli. Sillä huolellisesti kuiwattu tawara on aina kauniimpaa ja sitäpaitsi säilywät waikuttawat ainekset niissä paremmin. Wedessä huuhteleminen ennen kuiwaamista kielletään. Kuiwaamisen täytyy ylimalkaan tapahtua nopeasti, ainoastaan poikkeustapauksissa käyttämällä auringon tai uunilämpöä. Useimmat kaswiosat kuiwawat parhaiten siimeisellä paikalla, jossa tuulen henki wapaasti puhaltaa. -- Täysin kuiwattuina owat ne säilytettäwät auringon walolta ja kosteudelta suojeltuina, suljetuissa laatikoissa tai pusseissa, kukin laji erikseen.

Muuten annetaan kutakin kaswia erittäin käsiteltäessä tarpeen mukaan likempiä neuwoja niin hywin niiden keräämisestä kuin kuiwaamisesta ja säilyttämisestä. Samoin mainitaan kuknin kaswin jälkeen se keskimääräinen hinta, jonka kaswien kokoojat woiwat saada tawarastaan. Hinnat tietysti waihtelewat olosuhteiden ja tawaran laadun mukaan.


Neuwoja Lääkekaswien kokoojille, 1898, kirjoittanut Karl Th. Hällström.