Jump to Navigation

We've moved! The new address is http://www.henriettes-herb.com - update your links and bookmarks!

Cuminum cyminum

Cuminum cyminum

Cuminum cyminum L. Engl.: cumin, green cumin, jeera, white cumin. Deu.: Kreuzkümmel, Mutterkümmel, Römischer Kümmel, Weisser Kreuzkümmel. Suom.: roomankumina, juustokumina, maitokumina. Sven.: spiskummin, romersk kummin, vit kummin. Fran.: cumin. Ital.: cumino. Span.: comino. Bot. syn.: Cuminum odorum Salisb.

Cummin.

Botanical name:

Classic texts: John Hill 1812.

Kummin.

[image:19976 node=19996]Gamla texter: Kryddor och kryddodling, 1919.

Cuminum cyminum.

Botanical name:

Classic texts: Sturtevant 1919.

Caraway and cumins

Blog categories:
Henriette's herbal blog: Exotic seed spices, and a quiz.

Photo: Cuminum cyminum 2.

Taxonomy extra:
Dried seed. Annala, Helsinki, Finland. Storebought. 2004-11-19.

Photo: Cuminum cyminum 1.

Taxonomy extra:
Leaf, also very like caraway (Carum carvi). Turku bot.g., Ruissalo, Finland. Planted. 2004-08-26.

Photo: Cuminum cyminum.

Taxonomy extra:
Leaf rosettes. Very like caraway (Carum carvi). Turku bot.g., Ruissalo, Finland. Planted. 2004-08-26.


Main menu 2