Gymnospermae

Gymnospermae

Gymnospermae.
English: gymnosperms.
German: Nacktsamige Pflanzen, Nacktsamer.
Finnish: paljassiemeniset.
Swedish: nakenfröiga växter, gymnospermer.
French: gymnospermes.

Cycadophyta

Cycadophyta Roscoe.
English: cycads.
German: Palmfarne.
Swedish: kottepalmer.

Ginkgophyta

Ginkgophyta H.C.Bold ex Reveal.
German: Ginkgopflanzen.

Gnetophyta

Gnetophyta Bessey.

Pinophyta

Pinophyta Cronquist, Takht. & W.Zimm. ex Reveal.
English: conifers.
German: Nadelholzgewächse.
Finnish: havupuut.
Swedish: barrväxter.
French: pinophytes, conifères, coniférophytes.
Botanical synonym: Coniferophyta, Coniferae.