Förord.

På uppdrag af Finlands Medicinalväxtodlings- och insamlings andelslag har undertecknad sammanställt föreliggande korta anvisningar i syfte att för andelslagets uppköpare af droger och andra intresserade underlätta deras verksamhet att i vidare kretsar sprida upplysning om huru man på ett ändamålsenligt och enkelt sätt kan tillgodogöra sig några i vårt land vildtväxande och odlade medicinalväxter. De anvisningar och råd, som beträffande växternas insamling, torkning och förvaring här meddelas, göra icke anspråk på att vara en fullständig handledning uti förevarande afseende och särskildt gäller detta de i största korthet meddelade uppgifterna beträffande medicinalväxternas odling—ett område, inom hvilket nödig erfarenhet hos oss ännu icke förefinnes. Då andelslaget emellertid genom utgifvande af en utaf prof. G. Grotenfelt utarbetad handledning i medicinalväxters odling i Finland i sistnämnda afseende afhjälpt en länge förefintlig brist, och samma andelslag genom andra skrifter och framförallt genom att framdeles utsända drogprofver kommer att bidraga till befrämjandet af medicinalväxternas tillgodogörande i vårt land, torde förevarande anvisningar få anses fylla ett nu särskildt kännbart behof.—Andra än här omnämnda förfaringssätt kunde måhända någongång befinnas lämpligare att använda på grund af i skilda delar af landet rådande olika förhållanden med afseende å växtlighet, tillgång, afsättning o. s. v. I sådana fall gäller det att här såsom på hvarje annat verksamhetsområde låta eftertanke och omdöme ersätta hvad i dessa anvisningar icke närmare föreskrifvits.

I redogörelserna öfver de enskilda växterna hafva deras allmänna kännetecken beskrifvits så kort som möjligt och har därvid dessutom användts ett förkortadt skrifsätt för att undvika alltför stor vidlyftighet och om möjligt vinna större öfverskådlighet för en nödig kännedom af växtmaterialet. I sistnämnda syfte hafva jämväl förteckningar öfver drogerna och deras insamlingstider uppgjorts jämte det bilder af flertalet behandlade växter bifogats.

Föreliggande anvisningar hafva sammanställts dels med ledning af den inblick undertecknad utomlands vunnit i hithörande frågor dels med tillgodogörande af egen erfarenhet. Därutöfver har vid utarbetandet af denna skrift rådfrågats bl. a. följande på detta område förefintlig litteratur:

G. Grotenfelt: Kort handledning uti Medicinalväxters odling i Finland. Helsingfors, Agrikultur-ekonomiska Försöksanstaltens Landtmannaskrifter N:o 3. Utgifven under medvärkan af Finlands Medicinalväxtodlings och insamlingsandelslag m. b. t.; 1915.

J. Henriksson: Handledning vid insamling och förvaring af Sverges medicinalväxter. Stockholm, P. Palmqvists aktiebolag; 1890.

J. Henriksson: Handbok i odling och fröinsamling af Sverges medicinalväxter. Stockholm, P. Palmqvists aktiebolag; 1890.

J. Henriksson: Om användningen af Sverges Medicinalväxter. Stockholm, P. Palmqvist aktiebolag; 1906.

Karl Th. Hällström: Neuvoja Lääkekasvien kokoojille. Helsinki, Kansanvalistusseuran toimituksia, 104; 1898.

Fr. Virokannas: Tärkeimmät kotimaiset Lääkekasvimme. Hämeenlinna, Arvi A. Karisto; 1913.

Pharmacopoea Fennica, Finska Farmakopén, femte upplagan. Helsingfors 1914.

M. Willkomm: Bildatlas öfver växtriket med text bearbetad af R. Hult. Helsingfors, Söderström & C:o; 1893.

F. G. Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung die in der Arzneikunde gebrauchlichen Gewächse. Berlin.

C. von Scheele: Apoteksväxter. Stockholm, P. A. Nordstedt & Söner; 1906.

L. Helweg m. fl.; Nordisk illustreret Havebrugsleksikon. Kobenhavn, G. E. C. Gads förlag; 1912.

Otto Alcenius: Finlands kärlväxter III uppl. Helsingfors, Söderström & C:o; 1895.


Valet af de beskrifna drogväxterna har bestämts af Medicinalväxtandelslagets styrelse, hvars benägna och värdefulla biträde jag med största tacksamhet erkänner.

Helsingfors, den 10 juni 1915.

Emil Edv. Eneberg.


Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.