VII. Insamlings-, förvarings- och transportkärl för medicinalväxter och droger.

Bild n:o 29. Korgar. I länder, där insamling och kultur af medicinalväxter i stor skala bedrifves och en lönande drogexport tillika äger rum, tillmätes det sätt, hvarpå insamlade växter och växtdroger förvaras och försändas en synnerligt stor betydelse. En växtdrogs kvalitet och värde blir nämligen till stor del beroende af det sätt, hvarpå drogen förvarats och transporterats. Efter såväl insamlingen som torkningen taga flertalet växter och droger lätt och ohjälpligt skada, om de utsättas för sol och fukt eller angripas af insekter m. m. En drog är ofta, om än rätt insamlad och torkad, värdelös såsom försäljningsvara, därest den icke omsorgsfullt förvarats och på lämpligt sätt inpackad transporterats till försäljningsorten. På dessa grunder böra förenämnda omständigheter äfven hos oss ägnas nödig uppmärksamhet för att i vårt land tillvaratagna växtdroger skola kunna upptaga konkurrensen med från utlandet importerade produkter.

Bild n:o 31. Korgar. Bild n:o 30. Korgar. För såväl färska (friska) som torkade växter och droger användeas alltid för olika slag af dessa skilda, ändamålsenliga kärl, korgar, lådor eller tunnor af sådan form, att hvarje växtslag och drog, som försäljes, kan i hållbart och oskadadt tillstånd levereras till köparn.

Insamlingskärl. Vid insamlingen af färska växter och växtdelar användas företrädesvis korgar. (Bild n:ris 29, 30, 31.)

För hela växter, stjälkar med blad-, knopp- och blombärande grenar, blad samt blommor begagnas låga, aflånga och rymliga korgar med stort bottenutrymme, i hvilka växter och växtdelar utan att sammanpackas och brytas förvaras till dess torkning företages (bild. n:ris 29: A; 30: A, B, C; 31: A).

Torr frukt, frön, jordstammar, rötter och bark äro vid insamlingen icke beroende af korgens form. (Bild. n:ris 31: B, C.)

Saftrika frukter, insamlas för att dessa icke skola sönderpressas i låga korgar, hvilka sedan tömmas i låga lådor. (Bild n:o 32.) Om de äro afsedda att försäljas såsom färska, bör detta ske snarast möjligt.

Insamlade växter och växtdelar få icke ligga utbredda på marken, de taga däraf i regeln skada och blifva ej sällan på sätt eller annat förorenade, utan böra samma dag, då de skördats, rengöras, om så erfordras, och torkas.

Bild n:o 32. Lådor. Bild n:o 33. Tunnor. Förvaringskärl. Vid förvaring af torkade växter och växtdelar användas för hela växter, stjälkar med blad, knopp- och blombärande grenar antingen stora, låga, invändigt med papper (smörpapper) beklädda korgar (Bild n:ris 29: B, C; 31: A) eller låga lådor, som täckas med tätt tillslutande lock (Bild n:ris 32: A, C). Frukter, frön, jordstammar, rötter och bark förvaras i tillslutna lådor eller andra träkärl såsom tunnor o. dyl. (Bild n:ris 33 o. 34).

Korgar, lådor och tunnor innehållande torkade växter och växtdelar förvaras torra, luftiga och skuggiga ställen, till dess den färdiga produkten kan till försäljning afsändas, hvilket alltid bör äga rum så snart som möjligt. Ofta är det därjämte af betydelse att växter och växtdelar äro så inpackade eller radade att de af skakningen vid transport icke skadas.

Bild n:o 34. Tunnor. Transportkärl. Vid transport af saftrika bär användas tillslutna låga, på midten afbalkade lådor vanligen af 1 meters längd 50 cm bredd och 20 cm höjd, inrymmande c. 50 kg. eller ock af 80 cms längd, 40 cm bredd och 15 cm höjd inrymmande 25 kg. (Bild n:o 32). Lådorna böra vara fyllda och hälst innehålla 2 kg. (s. k. "god vikt") utöfver den bestämda kvantiteten. Att förorda, om ock ej nödvändigt, är att utbreda s. k. smörpapper öfver bottnen och på sidorna af dessa lådor.

Vid försäljning af växtdroger bör såsom regel gälla att för hvarje kärl anges:

  • 1) växtens, växtdelens eller drogens namn;
  • 2) vikten i kg. och delar däraf;
  • 3) insamlingsorten och tiden (= datum);
  • 4) sättet hvarpå torkningen verkställts;
  • 5) insamlarens namn

Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.