X. Bihang.

Bild n:o 35. Bärplockningsapparat.1. Allmänna regler för insamling och torkning af svampar.

 • 1. Plocka aldrig svamp så, att den uppryckes ur jorden, utan afskär svampen med knif invid marken!
 • 2. Plocka endast bekanta, matnyttiga, svampar!
 • 3. Plocka endast frisk och duglig, icke våt svamp!
 • 4. Plocka icke gamla och af insektlarver eller sniglar angripna svampar, samt klyf större svampar för att efterse om de äro dugliga!
 • 5. Rensa svampen snarast möjligt efter plockningen och använd härvid en ren knif!
 • 6. Aflägsna vid rensningen:
  • a) insekt-larver, sniglar samt af dem angripna delar af svampen,
  • b) föroreningar,
  • c) huden å de svampar, å hvilka den lätt skiljes från köttet,
  • d) foten på fullvuxna svampar, om den är hård eller seg.
 • 7. Aflägsna icke—åtminstone å unga svampar—på hattens undersida sittande skifvor eller taggar, emedan dessa äro rikast på näring!
 • 8. Skär de större svamparna i mindre delar!
 • 9. Sortera den insamlade svampen vid rensningen så, att samma slag af svamp sammanföres!
 • 10. Skölj genast den rensade svampen i friskt rent vatten och låt den ligga däri några timmar! Torkas svampen behöfver den ej vattenläggas. (Se vidare torkning).
 • 11. Koka (förväll) därefter svampen—med tillsats av något salt—10 till 20 minuter! Goda, giftfria svampar kunna dock utan föregående kokning användas till insaltning.
 • 12. Insalta därpå genast svampen synnerligen väl (med tillräcklig saltlag) uti välgljorda mindre bandkärl (se bild n:ris 33 o. 34), hvilka sedan böra förvaras å sval plats.
 • 13. Till torkning tages god och lättrensad svamp, som, ifall den är af bäsk smak, bör sköljas, vattenläggas och kokas, men eljest kan användas genast efter rensningen. För torkning kunna svamparna:
  • 1) uppträdas å snöre eller utbredas på galler eller såll (se bild n:o 8 (Finns inte i denna bok. -Henriette)),
  • 2) lufttorkas i drag intill dess de äro halftorra och
  • 3) torkas antingen i vanlig rumsvärme, (t.ex. efter bakning) eller i torkapparat.
 • 14. Torkad svamp inpackas i rena små säckar (à 2-5 kgr), hvilka upphängas på torra, luftiga platser.

2. Allmänna regler för bärplockning.

 • 1. Plocka bären endast under torr och vacker väderlek!
 • 2. Plocka endast fullkomligt friska, hela och torra bär!
 • 3. Rensa bären noga, afskilj omogna bär, blad, barr m. m! Använd aldrig vatten härtill!
 • 4. Plocka och rensa bären endast med rena händer och i rena kärl!
 • 5. Sortera bären så vidt möjligt i stora och små!
 • 6. Använd vid transporten af bären endast låga korgar eller lådor! (Se bild n:ris 30 o. 32).
 • 7. Sälj bären så fort som möjligt, ty förlegade bär betalas med lägre pris eller köpas alls icke.
  • a) Lingon böra plockas halfmogna!
  • b) Bären uppköpas alltid efter vigt. För s. k. rullande bär, d. v. s. hela, fasta och torra, erhållas högsta gångbara pris.
  • c) Lingon, och blåbär plockas företrädesvis medels en bärplockningsapparat (Se bild n:o 35).

Bild n:o 36. Rotupptagare.


Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.