13. Getpors eller Skvattram. Ledum palustre L.

Botanical name: 

Bild n:o 13. Getpors, Skvattram. Ledum palustre L. Allmänna kännetecken. är en af våra vanligaste vilda buskartade skogsväxter af 40—80 cm höjd med långa rostbrunt ludna smågrenar. De öfver vintern kvarsittande, 3 cm aflånga, jämnbreda bladen med starkt tillbakavikna kanter äro på öfre sidan brun-gröna och på den undre ljusare med en upphöjd, med kort rostbrun ull beväxt midtelnerv. Dess hvita blommor, samlade i topparne på de smala grenarna, utveckla sig i juni—juli månad.

Växtort. Getpors förekommer allmänt å fuktiga skogsmarker öfver hela landet ända upp i Lappland.

Användning, insamling. För medicinskt ändamål användas de hartsrika, starkt luktande blad- och blombärande årsskotten: Herba ledi, hvilka insamlas kort före blomningen, hvarefter de omsorgsfullt torkas å skuggig plats. Genom denna förlora de ungefär hälften af sin vikt.

Odling. Växten kan odlas både genom afläggare och rotskott samt genom frö, som bör utsås efter mognaden i augusti—september i fuktig något sandblandad dyjord. Fröhusen, som äro 5-rummiga bristande från basen, insamlas, då dessa börja öppna sig och innehålla talrika små brunaktiga frön.


Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.