16. Sötblomster eller Kamomill. Matricaria chamomilla L.

Botanical name: 

Bild n:o 15. Sötblomster, Kamomill. Matricaria chamomilla L. Allmänna kännetecken. är en sedan medeltiden af läkekonsten använd växt med en egendomlig, sötaktig lukt och aromatisk något bitter smak. Dess greniga, omkring 30 cm höga, glatta stjälkar bära såväl de tvådubbelt pardelade bladen med trådsmala flikar, som de långskaftade ljusgula blomkorgarna, i hvilka på ett halfklotformigt eller koniskt, ihåligt och glatt blomfäste sitta talrika små, gula, rörformiga, femklufna diskblommor samt ytterom dem 12—18 hvita, tretandade, tunglika kant- eller s. k. strålblommor. De tegellagda holkfjällen äro trubbiga, hinnkantade och till färgen gröna. Frukterna med 5 s. k. åsar äro utan fjun och gropar. Blomningstid juni—september.

Denna art af Matricaria bör icke förväxlas med M. inodora L, baldersbrå, som har större luktlösa blomkorgar med utstående stråblommor och mer eller mindre brunt, hinnkantade holkfjäll.

Växtort. Kamomillväxten förekommer vild i hela södra delen af landet å odlade, torra, ställen i trädgårdar, parker o. s. v.

Användning, insamling m. m. För medicinskt ändamål användas blomkorgarna: Flores chamomillae, hvilka under förloppet af blomningstiden varsamt insamlas eller afklippas allt efter det blomkorgarnas utveckling framskrider, hvarvid bör iakttagas att dessa få vara högst två dagar gamla samt att af stjälken tillika medtages en mindre del. Snarast möjligt efter blomkorgarnas insamling böra de för att torkas utbredas å ett torrt och skuggigt ställe i tunna lager å papper, bräder eller annat lämpligt underlag samt tid efter annan försigtigt omblandas för att möjliggöra en hastig och fullständig torkning.

Då blomkorgarna vid insamlingen varit alltför gamla eller för mycket utvecklade, sönderfalla de vid torkningen och äro då en oduglig apoteksvara.

Odling. Angående kamomillblommans odling hänvisas till prof. Grotenfelts tidigare omnämnda broskyr sid. 29.


Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.