15. Matt-lummer. Lycopodium clavatum L.

Bild n:o 14. Mattlummer. Lycopodum clavatum, L. Allmänna kännetecken. är en af våra, mest användbara, mångåriga mosslika ormbunksväxter med en 1-2 meter lång, krypande och rotslående stam, försedd med talrika uppstigande eller nedliggande grenar, hvilka i likhet med stammen äro beklädda med mångradiga barrlika, mjuka, utstående eller på stjälkarna ensidigt upphöjda, ständigt gröna blad med mjuk, hvit hårudd. På grenarna sitta långskaftade, runda merändels parvisa ax.

Växtort. Mattlummer förekommer allmänt i skogsstrakter öfver hela landet.

Användning, insamling m. m. För medicinskt ändamål användas de i axen befintliga sporerna (Nikt): Lycopodium, hvilka erhållas genom att axen insamlas, sedan de på höstsommarn erhållit en svafvelgul färg, torkas väl å en vind, ett obebodt rum eller en uppvärmd ugn, hvarefter de varsamt omskakas, så att ur dem afskiljer sig ett fint, blekgult, torrt och lättrörligt pulver: de mogna sporerna, hvilka för att frigöras från rosk m. m., siktas omsorgsfullt genom en fin florsikt.

Odling. Mattlummer kan äfven odlas, så att från äldre växter tagna afläggare flyttas jämte åtföljande torfva, hvari de slagit rot, till annan för ändamålet afsedd odlingsplats med ljungjord och fuktigt läge.

För samma ändamål kunna äfven de likaledes ganska allmänt förekommande arterna Ref-lummer (Lycopodium annotinum L.) och Jemna (Lycopodium complanatum L.) användas.


Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.