19. Vattenklöfver. Menyanthes trifoliata L.

Botanical name: 

Bild n:o 17. Vattenklöfver. Menyanthes trifoliata L. Allmänna kännetecken. är en mångårig vattenväxt med en långsträckt, ledad, tämligen tjock och till färgen grön rotstock, från hvilken, förutom talrika hvita birötter, utgå såväl blomstjälkar som de långskaftade bladen med sina aflånga, omvändt äggrunda, helbräddade och oskaftade, 3—4 i knippe fästade små blad. De inuti hvithåriga—(kronflikarna äro invändigt grofhåriga)—och utvändigt rödlätta blommorna, samlade i klase på en trind och glatt stängel, hafva sin blomningstid i maj—juni månad.

Växtort. Vattenklöfvern växer allmänt. öfver hela landet i kärr, vid å- och insjöstränder med gyttjig botten.

Användning, insamling m. m. För medicinskt ändamål användas de genom en stark bäsk smak utmärkande, ganska tjocka grågröna bladen: Folia menyanthis, hvilka jämte de öfre finare delarna af bladskaften insamlas förrän blommorna hunnit fullt utveckla sig. Bladen och stjälkarna torkas därefter omsorgsfullt å en luftig och beskuggad plats så, att de icke förlora sin göna färg.

Odling. Vattenklöfvern kan odlas genom att om våren utplantera mindre med rötter försedda delar af äldre rotstockar, hvilka nedgräfvas i slammet vid stränderna af under sommaren icke uttorkande vattensamlingar med gyttjig botten.


Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.