24. Trädgårdstimjan och Backtimjan. Thymus vulgaris L. och Thymus serpyllum L.

Bild n:o 21. Backtimjan. Thymus serpyllum L. Allmänna kännetecken. Trädgårdstimjan är en odlad buskartad växt med 10—20 cm hög, vedartad, brun stam och uppräta, fyrkantiga och håriga grenar. Bladen äro korsvist motsatta, kortskaftade eller oskaftade, lancettlika, äggrunda, mer eller mindre starkt håriga och inrullade i kanten. Dess blekröda ljusvioletta blommor sitta knippevis i de öfre bladvecken. Det håriga blomfodret är tvåklufvet, blomkronan tvåläppig och fyrflikig. Blomningstiden är i juni—augusti.

Denna art bör icke förvexlas med den vildtväxande s. k. backtimjan, Thymus serpyllum L., som är en flerårig, risig, välluktande växt med krypande, ludna stjälkar, små ovalt lancettlika, öfvervintrande blad och ljusröda, vanligen 6-blommiga blomkransar i stjälkarnas spetsar med blomningstid i juli—september.

Växtort. Den förra arten (Thymus vulgaris), som hos oss är officiell, d. v. s. användes i apoteken, förekommer endast såsom odlad i trädgårdar, medan den senare arten (Thymus serpyllum), såsom vildtväxande anträffas öfver hela landet å öppna, torra och sandiga backar.

Användning, insamling m. m. För medicinskt ändamål användas hvardera artens blombärande grenar: Herba thymi och Herba serpylli, hvilka insamlas i juni-augusti månader och torkas å ett luftigt och skuggigt ställe.

Odling. Angående odling af timjan hänvisas till prof. Grotenfelts tidigare nämnda broskyr (sid. 30).


Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.