25. Blåbär. Vaccinium myrtillus L.

Botanical name: 

Allmänna kännetecken. är en af våra nyttigaste bärväxter af låg buskartad form med kantiga grenar, äggrunda, finsågade något spetsiga, gräsgröna till vintern—i motsats mot lingonbusken—affallande blad, rödlätta i bladvecken fästa, nästan klotrunda blommor med helt foder bildande en ring på den runda svartblå fruktens topp.

Blomningstiden infaller i maj—juni månader.

Växtort. Blåbärsbusken förekommer mycket allmänt öfver hela landet i skogar och skogsbackar.

Användning, insamling m. m. För medicinskt ändamål användas bären: Fructus myrtilli antingen såsom färska eller torkade. De böra insamlas fullt mogna vid torr väderlek, rensas från blad, barr m. m. samt såsom färska försäljas snarast möjligt. Vid transport bör ovillkorligen låga—högst 20 cm djupa—lådor användas.

Torkningen kan verkställas på olika sätt, af hvilka det enklaste är att torka bären i fria luften, å ett soligt, dammfritt och luftigt ställe, där bären utbredas i ett tunnt lager å t. ex. rent papper eller i en torkställning (bild n:o 24 sid. 28). Detta förfaringssätt kräfver dock en jämförelsevis lång tid, förrän en tillräckligt torr och fullt hållbar produkt erhålles. På grund häraf har man sett sig tvungen att försöka andra metoder och har erfarenheten därvid visat att torkning af blåbär verkställes ändamålsenligast i en torkapparat (bild n:o 26 sid. 31), hvilken kan användas för såväl färska (friska) som delvis lufttorkade bär.—Torkningen försiggår då sälunda, att bären utbredas uti torkramarna, hvilka sedan vid en temperatur af + 30—35° C placeras uti apparaten. Efter nagon timmes förlopp later man värmen småningom stiga till + 70—75° C, i hvilken temperatur bären torkas ungefär en half till en timmes tid, hvarefter värmen åter nedbringas till + 40—50° C. Denna temperatur bibehålles intill dess bären (efter 4—5 timmars förlopp) äro tillräckligt torra.—Om de först lufttorkats vid vacker och varm väderlek erfordras för bärens torkning uti torkapparat vanligen endast ett par timmar.—Sedan bären sålunda torkats, böra de förvaras i torra träkärl eller korgar samt sorgfälligt skyddas mot fukt.

Bären anses vara torra, då man af 100 kgr färska, bär erhållit omkring 14—16 kgr torkade.

Blåbären innehålla fruktsocker (ungefär 6 %), äpple- citron- och garfsyra, samt utom en mängd andra beståndsdelar ett färgämne benämndt "Bordeaux" färg, som utomlands användes såsom färgningsmedel för viner.


Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.