26. Tranbär. Vaccinium oxycoccus L.

Botanical name: 

Bild n:o 22. Tranbär. Vaccinium oxycoccus L. Allmänna kännetecken. är en öfverallt i norden känd låg, buskartad växt med öfver vintern kvarsittande läderartade, aflångt äggrunda, under gråhvita blad med tillbakavikna kanter. De små, röda, ensamma blommorna med till bakaböjda flikar äro fästade på långa, finhåriga skaft. Blomningstiden infaller i juni—juli. De saftiga, syrliga bären äro stora ock mörkröda.

Växtort. Tranbären förekomma å kärr öfver hela landet.

Användning, insamling m. m. För medicinskt ändamål användas bären: Fructus oxycocci, hvilka insamlas företrädesvis om våren under snösmältningen och försäljas efter det de rensats från blad och rosk. För transport af friska bär anvandas antingen lådor af 20 cm höjd eller mindre tunnor.

Tranbären hafva därjämte en vidsträkt användning vid läskdrycksfabrikation samt i det privata lifvet och förtjäna på den grund att allmännare tillvartagas i vårt land, dit betydande kvantiteter importeras särskildt från Ryssland.

Odling. I trakter med vidsträckta kärrmarker, där tranbär endast sparsamt förekomma, kan odling af denna bärväxt med framgång företagas, antingen genom delning af äldre växtstand och utplantering af de sålunda erhållna plantorna, eller hälst genom frön med kraftig grodd. Ur de om varen insamlade bären utpressas de kraftigaste och största fröna, som försättas att gro i en groningsapparat (se beskrifningen i prof. Grotenfelts handledning uti Medicinalväxters odling i Finland sid. 11), hvarefter de med den kraftigaste grodden utrustade fröna, ett eller partals, utsås å något torrare ställe af ett kärr. Fröbädden beredes därförinnan genom att densamma, efter det rötter af större kärrväxter, särskildt gräs aflägsnats, försättes med sandblandad mulljord.

I Amerika, särskildt Kanada, odlas tranbär i stor skala och med mycken framgång. (Men de odlar en annan art: Vaccinium macrocarpon. -Henriette)


Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.