44. Träjon.

44. Träjon. Aspidium filix mas Sw. (Polystichum filix mas Roth).

Ortnamn. Denna växt har bland allmogen många namn. Ofta benämnes den rätt och slätt Ormbunke, men för övrigt påträffas följande namn: Bregn, Bräjen, Bräke, Bräken, Bräkne, Getebräck, Jäske, Ormgräs, Ormjäsk, Skogsbräken. Av dessa torde Bräken och Bräkne vara de allmännast förekommande.

Förekomst. Allmän i skogar och lundar, särskilt omkring rännilar och i fuktiga sänkor,

Utseende. Omkring meterhög ormbunke, som mycket noga måste särskiljas från Majbräken, Athyrium filix femina L., vars rotstockar äro alldeles odugliga som apoteksvara. Denna senare har bladskaften nedtill tvåsidigt plattade, under det att den för medicinskt bruk användbara ormbunksarten har rundade bladskaftbaser.

Skörd. Vid torr väderlek under september och oktober månader uppgrävas rotstockarna och rengöras utan att skalas eller sönderskäras. Sedan bladskaftens övre delar och birötterna avlägsnats, läggas rotstockarna jämte vidsittande bladskaftbaser att torka på en luftig och skuggig plats. Omkring 3 kg färska rotstockar kunna insamlas per timme.

Torkningsresultat. 2 ½ kg färska rotstockar lämna 1 kg torkade.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.