Marjoja

Marjojen säilyttämisestä ja kayttämisestä taloudessa on Kansanwalistus-seuran kustannuksella ilmestynyt Lehtori A. Benetzin kirjoittama wihkonen. Tässä mainittakoon kuitenkin muutama sana eräistä marjalajeistä, jotka apteekeissakin tulewat käytäntöön.

Mustikoita (Myrtillus nigra. L.) ja Wattuja (Rubus idaeus. L.) käytetään apteekeissa kuiwattuina. Ne owat kerättäwät kuiwalla säällä, ei sateen aikana eikä kohta sen jälkeen sekä täysin kypsyneinä. Ne owat kuiwattawat ulkoilmassa, päiwänpaisteessa. Marjat lewitetään ohuiinkerroksiin jollekin tasaiselle paikalle, puhtaalle paperille tai pellille. Täten kuiwawat marjat, jos säät owat suituisat, muutamassa päiwässä. Sopiwan ilman puuttuessa woidaan marjat myös kuiwata uunissa, waan ei kuumassa. Kuumassa uunissa palawat marjat helposti eiwätkä semmoisina kelpaa mihinkään tarkoitukseen.

Kuiwatuista mustikoista maksetaan 1 mk. ja watuista 1:50 penniä kilolta.

Paitsi kuiwattuina otetaan wattuja myöskin tuoreina apteekkeihin. Samoin karpaloita (Oxycoccus palustris. L.), jotka owat parhaita kewäällä oltuaan talwen lumen peitossa.


Neuwoja Lääkekaswien kokoojille, 1898, kirjoittanut Karl Th. Hällström.