Anmälan.

Sedan första Bandet af detta arbete, som alltid skall förvara ett värdigt minne af dess första utgifvare framl. Herr Ryttmästaren och Riddaren J. W. Palmstruch, och egentliga författare, äfven aflidne Herr Professoren Doktor G. Quensel, alldeles utgått, efter att hafva tillvunnit sig den svenska Allmänhetens bifall; så har närvarande Utgifvare vågat deraf en ny upplaga, sedan texten blifvit behörigen af beskrifningarnes nuvarande författare öfversedd, samt teckningarne med fröredningsdelar, der sådana saknats, riktade, och plåtarne i öfrigt genom Herr Ruckmans skickliga hand förnyade.

Till denna nya kostnad skulle Utgifvaren icke ägt någon anledning, sedan de sednare häften af Svenska Botaniken icke utan betydlig förlust blifvit Allmänheten meddelade; om ej Kongl. Vettenskaps Akademien uppå en Kongl. Maj:ts nåd. Remiss omfattat arbetet med en synnerlig ynnest, och gifvit ett stöd, för hvilket Utgifvaren begagnar detta tillfälle, att uttrycka erkännandet af sin vördnadsfulla tacksamhet. Detta understöd, ehuru lika otillräckligt i afseende på de uppjagade papperspriserna och stegrade andra förlagskostnader, som frikostigt, i anseende till detta för vettenskapernas befordrande inom fäderneslandet, alltid utmärkta Samfunds blott på egen fond grundade tillgångar, uppehåller likväl hos Utgifvaren hoppet, att kommande lugnare och lyckligare tider skola återskänka detta arbete, som endast af nit för vettenskaper blifvit fortsatt, den svenska Allmänhetens första välvilja.

De så kallade Tillägg, som blifvit gifna vid slutet af hvarje tom, äro här på sina ställen intagna, och på den i flera Recensioner förklarade allmänna önskan, har man beslutit afvika från den i första Tomen uppgjorda plan för detta verk, och här endast förbehållit de i vildt tillstånd förekommande växter, deremot i ett särskilt verk upptagit sådana vexter, som tåla vårt klimat, och odlas i ekonomiskt afseende eller för prydnad, hvilka man ämnat öfverlemna den svenska Allmänheten under namn af Ekonomisk Botanik för Landtbruk, Trädgårdar och Apotek.

Efter Sveriges utvidgade gränser, och för att gifva detta verk ett visst värde, äfven för våra nya medborgare, anser Utgifvaren, att de Norrska vexter, som Sverge hittills inom sitt område saknat, höra äfven hädanefter få ett rum i detta den Svenska Flora egnade arbete. Man har ock sökt, att så vidt ske kunnat, rikta arbetet med norrska benämningen på vexterna, hvilken är de svenska bifogade.

Utgifvaren.


Svensk Botanik, band 1, 1815. Text Conrad Quensel, illustration J. W. Palmstruch.