196. Antirrhinum linaria. Sporrblomma.

Botanical name: 

196. Antirrhinum linaria. Sporrblomma. Flugblomster. På Finska: Ahde-pellava.

Örtstjelken är rak, med blommor sittande i axform och i toppen. Bladen sitta tätt, äro smala och lansettlika. Blomfodren äro släta och kortare än blomsporren.

Linn. Fl. Su. p. 217. Cl. 14. Didynam. angiosp.
Lilj. Sv. Fl. s. 261. Kl. II. Tvåväld. med täckta frö. Pharm. Linariae Herba.


Af detta slägte, som har 5deladt blomfoder, blomma med nedstående och håningbärande bas, samt 2 rum i fröhuset, finnas arter med och utan blomsporrar, med bredare eller smalare blad, rak och styf örtstjelk och utgöra derefter egna underdelningar. Deras naturliga örtflock kallade v. Linné Maskerade blommor (pl:ae pers:ae). Denna arten har krypande mångårig, något trädaktig rot, med upprätt, trind, mest enkel örtstjelk, som bär smala helbräddade strödda blad och ett mångblommigt rakt blomax. Blommorna äro stora, vackra, gula med små blomstjelkar och ha brandgul luden öppning, och sylformig sporre, som är vid pass 5 gånger längre än blomfoderbladen. En artförändring (Ant. Peloria) af denna förekommer, liksom af andra i detta slägte, med likformig eller trattlik blomma, som är 5klufven, med hopdragen öppning, 5 ståndare och 5 håningshus samt i pistill. Örten blommar i Juli eller Augusti, och växer helst på steniga, upphöjda, torra och magra ställen, på åkerrenar, ängar och dylikt.

För luktens skull och slägtskapen med andra giftiga växter, har denna blifvit äfven misstänkt. Den har en obehaglig, något bäsk smak och brukas blandad i mjölk att dermed döda flugor. Det torde vara rådligast att icke bruka den invertes, ehuru fordom dess nytta hos Auktorerna omtalas såsom urindrifvande, laxerande i vattensot och gulsot. Många deremot bekräfta dess utvertes gagn mot värkande hemorroider; dertill nyttjas blommorna stötta och med svinfett eller osaltadt smör gjorda till en salfva, som med litet kamfert, strykes på linneskaf och lägges på lidande stället. Dr. Hamnerin har med 4 delar af Sporrörtens blommor och 2 af Kungsljusblommor (n:o 79), infunderade i hett vatten och drucket flera Tekoppar om dagen, botat långvariga kroniska utslag.

Tab. — fig. a. vanliga Sporrblomsörten. — b. dess blomma öppnad. — c. en artförändring, beskrifven under namn af Ant. Peloria. — d. dess öppnade blomma med 5 blomsporrar eller håningshus.


Svensk Botanik, band 3, 1804. Text Conrad Quensel, illustration J. W. Palmstruch.