066. Cynosurus cristatus. Kam-Exing.

Botanical name: 

066. Cynosurus cristatus. Kam-Exing.

Axet är enkelt, jemnbredt och styft: småaxen skiftevis sittande, mest åt en sida och mångblommiga. Blomskärmarne äro tvåsidigt penntaggade.

Linn. Fl. Su. p. 29. Cl. 3. Triandria 2gyn. —
Liljebl. Sv. Fl. s. 54. Kl. 5. Tremänningar —
Lostbom Diss. de Cult. prator. —
Retz. Fl. oec. s. 204. —
Rafns Bibl. 17. B. 4. h. s. 360.


Roten till detta gräs är mångårig och trådig, samt vexer ibland andra grässlag, i synnerhet på något fuktig och leraktig jordmån, ehuru den äfven kan trifvas på den sandiga. Dess blomningstid inträffar hos oss i Juli månad. Vid Cimbritshamn finnes den ganska allmän.

Från en rot uppskjuta flera trinda strån, stundom ½ aln höga, upprättstående och bladiga. Dess blad äro smala, släta och ljusgröna. Blomskärmarne, merendels 3:ne under hvart småax, äro kamformiga, med tänder som på 2:ne sidor utgå. Den artförändring, som Raj anmärkt, med fyrkantigt strå och ax, torde varit monströs.

— Kamexingen gifver ett mjukt och helsosamt foder för kreaturen, och i synnerhet för får, hvilkas kött deraf skall blifva välsmakligt, hvarföre man anfört den ibland de grässlag, som kunna tjena till odling på ängarna. Men som det vexer glest, så bör det icke sås ensamt, utan i blandning med andra nyttiga fodervexter, t. ex. Ängkaflen (N:o 14), Ängkampen (N:o 23) m. fl. och samlas dess frö om hösten, då de äro mogna, samt utsås tillika med frön af nyssnämda grässlag. När fröen äro mogna och torra, böra de repas eller strykas af axen; dessa kunna ock afskäras, torkas och fröen sedan derur gnuggas.

— Ehuru godt foder för Får, tror Stillingfleet likväl att ullen deraf försämras.

Tab. — a. ett af småaxen med sina blommor. — b. pistillen med fruktämnet. — c. frö. — d. blomskärmen (bractea) som är tvåsidigt pentaggad eller dubbelt kamformig.


Svensk Botanik, band 1, 1815. Text Conrad Quensel, illustration J. W. Palmstruch.