Photo: Abronia latifolia 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Abronia latifolia 1.

Closeup of flower. Pacific coast, OR, US. Wild. 1998-06-01.


Abronia latifolia Eschsch.
Engl.: coastal sand verbena, yellow sand verbena.
Bot. syn.: Abronia arenaria Menz. ex Hook.