Photo: Anchusa officinalis 3.

Photo: Anchusa officinalis 3.

Flowering plants. Annala, Helsinki, Finland. Planted. 2001-06-08.


Anchusa officinalis L.
Engl.: bugloss, common alkanet, alkanet, common bugloss, oxtongue, true bugloss.
Deu.: Gewöhnliche Ochsenzunge, Gemeine Ochsenzunge.
Suom.: rohtorasti, häränkieli.
Sven.: oxtunga, vanlig oxtunga.
Fran.: buglosse officinale.
Dutch: gewone ossetong.
Span.: buglosa.
Bot. syn.: Anchusa procera Bess. ex Link