Photo: Arundinaria tootsik 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Arundinaria tootsik.

Trunk and leaf. Kyoto bot.g, Japan. Planted. 2001-05-10.


Arundinaria tootsik Mak.
Engl.: Chinese sinobambusa, tootsik cane-bamboo.
Bot. syn.: Sinobambusa tootsik Mak.