Photo: Buddleja davidii 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Buddleja davidii.

cv. A gorgeous dark purple flowerstalk. Botanical garden Kaisaniemi, Helsinki, Finland. Planted. 2006-08-08.


Buddleja davidii Franch.
Engl.: violet butterfly bush, orangeye butterfly bush, summer-lilac.
Deu.: Gewöhnlicher Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch.
Suom.: syrikkä, syyssyreeni.
Sven.: syrenbuddleja.
TCM: da ye zui yu cao