Photo: Durio zibethinus 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Durio zibethinus.

Branches. Botanical garden Kaisaniemi, Helsinki, Finland. Greenhouse. 2007-03-27.


Durio zibethinus L.
Engl.: durian.
Deu.: Durian, Durianbaum, Stinkfrucht, Zibetbaum.
Suom.: durio.
Sven.: durio.
Port.: duriao.
Span.: durión