Photo: Filipendula kamtschatica 4.

Photo: Filipendula kamtschatica 4.

Seeds. Botanical garden Kumpula, Helsinki, Finland. Planted. 2003-07-18.


Filipendula kamtschatica (Pallas.) Maxim.
Engl.: Manchurian meadowsweet.
Suom.: jättiangervo.
Sven.: jätteälggräs.
Bot. syn.: Spiraea camtschatica Pall.