Photo: Forsythia 12.

Photo: Forsythia 12.

Flower. Tapanila, Finland. Planted. 2010-05-17.

Image ID: 
D10 5622