Photo: Forsythia 02.

Photo: Forsythia 2.

Flowering branch. München, Germany. Planted. 2000-04-15.


Forsythia Vahl.
Engl.: forsythia.
Deu.: Forsythie.
Suom.: onnenpensas.
Sven.: forsythia