Photo: Galega orientalis 0.

Photo: Galega orientalis.

Flowering plant. Viikki rosario, Helsinki, Finland. Wild. 2002-06-12.


Galega orientalis Lam.
Engl.: oriental goat's rue, eastern galega, fodder galega.
Suom.: rehuvuohenherne.
Sven.: fodergetruta, fodergetärt.
TCM: yelya-ty