Photo: Ochna serrulata 08.

Gallery: 
Photo: Ochna serrulata 8.

Seedpod, green seeds. Botanical garden Kaisaniemi, Helsinki, Finland. Greenhouse. 2006-04-22.


Ochna serrulata (Hochst.) Walp.
Engl.: mickey mouse plant.
Sven.: mussepiggbuske