Photo: Sorbus 3.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Sorbus 3.

Autumn leaf. Botanical garden Kaisaniemi, Helsinki, Finland. Planted. 2005-10-31.


Sorbus L.
Engl.: mountain ash.
Deu.: Eberesche.
Suom.: pihlaja.
Sven.: oxel