Photo: Sorbus 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Sorbus.

Glorious red leaves. Marketan puisto, Espoo, Finland. Planted. 2001-10-05.


Sorbus L.
Engl.: mountain ash.
Deu.: Eberesche.
Suom.: pihlaja.
Sven.: oxel