Photo: Syringa x prestoniae 03.

Photo: Syringa x prestoniae 3.

Branch in flower. Koskela, Helsinki, Finland. Planted. 2007-06-18.


Syringa x prestioniae McKelvey
Suom.: isabellansyreeni.
Sven.: prestonsyren.
Bot. syn.: Syringa reflexa C. K. Schneid. x villosa Vahl