Acer tschonoskii

Acer tschonoskii

plant images Click here for photos of Acer tschonoskii.

Acer tschonoskii Maxim.
Sven.: guldlönn, komarovlönn.
Bot. syn.: Acer komarovii Pojark.