Aristolochia contorta

Aristolochia contorta

Aristolochia contorta Bunge.
TCM: bei ma dou ling, tian xian teng.