Asplenium thelypteroides:

Asplenium thelypteroides:

Asplenium thelypteroides Michx., Aspleniaceae: See Deparia acrostichoides (Sw.) M. Kato.