Bletilla

Bletilla

Bletilla Rchb. f.

plant images Click here for images.
Engl.: bletilla.

Bletilla hyacinthina:

Bletilla hyacinthina (Sm.) Rchb. f., Orchidaceae: See Bletilla striata (Thunb.) Rchb. f.

Bletilla striata

Bletilla striata (Thunb.) Rchb. f.
Engl.: urn orchid, bletilla, Chinese ground orchid, hardy orchid, hyacinth bletilla.
Sven.: mikadoblomma.
Suom.: mikadonkämmen.
TCM: dai chi.
Jap.: shiran.
Bot. syn.: Bletia hyacinthina R. Br., Bletilla hyacinthina (Sm.) Rchb. f., Cymbidium hyacinthinum Sm., Cymbidium striatum (Thunb.) Sw., Epidendrum striatum (Thunb.) Thunb., Limodorum hyacinthinum (Sm.) Donn, Limodorum striatum Thunb. ex Murray.