Bongardia rauwolfii:

Bongardia rauwolfii:

Bongardia rauwolfii C. A. Mey., Berberidaceae: See Bongardia chrysogonum (L.) Boiss.