Ceanothus cordulatus

Ceanothus cordulatus

Ceanothus cordulatus Kellogg.
Engl.: mountain whitethorn, whitethorn ceanothus, snowbush.