Ceratostigma

Ceratostigma

Ceratostigma Bunge.
Engl.: ceratostigma.
Deu.: Bleiwurz.

Ceratostigma plumbaginoides

Ceratostigma plumbaginoides Bunge.
Engl.: blue leadwort, plumbago.
Deu.: Enzian-Bleiwurz, Hornnarbe.

Ceratostigma willmottianum

Ceratostigma willmottianum Stapf.
Engl.: Chinese-plumbago.
TCM: min jiang lan xue hua.