Coptosapelta

Coptosapelta

Coptosapelta Korth.
Engl.: coptosapelta.

Coptosapelta flavescens

Coptosapelta flavescens Korth.
Bot. syn.: Coptosapelta tomentosa Valeton ex K.Heyne.