Coreopsis gigantea

Coreopsis gigantea

Coreopsis gigantea (Kellogg) Hall.
Engl.: giant coreopsis.
Bot. syn.: Leptosyne gigantea Kellogg, Tuckermannia gigantea (Kellogg) M. E. Jones.