Coryphantha elephantidens

Coryphantha elephantidens

Coryphantha elephantidens (Lem.) Lem.
Bot. syn.: Coryphantha garessii L.Bremer, Coryphantha sulcolanata (Lem.) Lem.