Crambe tatarica:

Crambe tatarica:

Crambe tatarica Jacq., Brassicaceae: See Crambe tataria Sebeok.

Crambe tatarica Pall. ex Gueldenst., Brassicaceae: See Crambe tataria Sebeok.

Crambe tatarica Willd., Brassicaceae: See Crambe tataria Sebeok.