Cymopterus glomeratus:

Cymopterus glomeratus:

Cymopterus glomeratus (Nutt.) DC., Apiaceae: See Cymopterus acaulis (Pursh.) Raf.